Informacje

Jednym z obowiązków wykonawcy jest organizacja i udział w spotkaniach oraz działaniach informacyjnych (z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami) oraz konsultacjach społecznych.

Konsultacje społeczne polegają na przygotowaniu programu i przeprowadzeniu spotkań informacyjnych dla mieszkańców terenów leżących w zasięgu analizowanych wariantów drogi wraz z dokumentacją faktograficzną, listą zgłaszanych uwag (sytuacji konfliktowych) i mapą zadowolenia/niezadowolenia społecznego.

Celem konsultacji jest poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsięwzięciu. Wnioski z konsultacji mogą spowodować konieczność korekt w planowanych rozwiązaniach. O wprowadzeniu korekt decydować będzie każdorazowo Zmawiający po szczegółowej analizie wniosków przez Wykonawcę.

Spotkania informacyjne zostaną przeprowadzone na obszarze każdej gminy, przez tereny której przechodzą analizowane warianty trasy. Przewiduje się w zależności od potrzeb organizację min. 1 spotkania na gminę na etapie I STEŚ i min. 1 na etapie KP. Ponadto zostanie dokona prezentacja projektu oraz udzielona informacja na spotkaniach zorganizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach konsultacji społecznych na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.